2013/03/22

Zergaitik hil eben kurutzean Nazareteko Jesus?


Velazquezen Kistoa
Jesus nazaretarra, Jainkoaren Erreinuaren profeta maitagarria, gurutze baten josita hil zan gure aroko 30.urtean, apirilaren 7´an, ziur asko. Baina zein gaiztakeria egin eban Jesusek holako azken negargarria emoteko? “On egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen”…Jainkoaren maitasuna eta errukia iragarten…arerioak maitatzeko eskatzen bizi izan zanak, merezi ete-eban holako esker txarrik?

Jesus ez zan inuzentea eta konturatzen zan Berak iragarten eban “Jainkoaren Erreinua” iragartea oso arriskutsua zala herri-agintarien, erlijio-agintarien eta era guztietako boteretsuen aurrean. “Erreinu” honen bidez Jesusek pobreen, behartsuen, baztertuen eta zapalduen zoriona nahi eban eta politika, erlijio eta boteretsu guztiok ez eben nahi euren egoerea aldatzerik.

Jesusek min emoten eutsen Israelgo Herri-agintariei, Erromako agintariei, Jerusalengo tenploko abadeei eta herriko aberatsei eta ezin eben ikusi euren begien aurrean.

Honetan, Jesusek bere adiskide Lazaro bizira erakarri eban eta jende askok Jesusegan sinistu eban. “Baina haretariko batzuk fariseuakana joanda, Jesusek egindako miraria azaldu eutsen. Orduan, Abadeburuak eta fariseuak Batzarra egin eben, eta hauxe inoen: “Zertan dihardugu? Gizon honek mirari asko egiten ditu. Horretan uzten badogu, danak sinistuko dabe beragan; eta erromatar agintariak, eskuharturik, hondatuko deuskuez gure Jerusalengo Tenplo santua eta gure Herria”(Jn. 11, 45-48).

Abadeburu zan Kaifasek, hauxe esan eutsen: “Konturatu zaiteze hobe dala gizon bakar bat herriagaitik hiltea, herri osoa galdu dadin baino”…”Eta egun haretatik Jesus hiltea erabagi eben. Horregaitik, harrezkero, Jesus ez zan judeguen artean agirian ibilten” (Jn. 11, 49-54).

Judas Iskariote, Jesusen 12 lagunen taldekoa zan ezkero, ba-ekian Kaifasek eta bere Batzarrekoek Jesus hiltea erabagi ebena. Bestetik, ikusirik, Jesusen lagun izanda ez eukala mundu honetan etorkizun haundirik, abadeburuakana joan zan eta hauxe esan eutsen: “Zer emon nahi deustazue, eta neuk ipiniko deutsuet eskuetan?. Hareek hogeita hamar zidar-diru eskaini eutsoezan. Eta harrezkero, Jesus harei saltzeko aukera bila ebilen Judas” (Mt. 26, 15-16).

Jetsemani zan aukerarik onena eta egokiena Jesus hareen eskuetan ipinteko, sarritan joaten zalako hara otoitz egitera. Jesusek eguen santuz ospatu eban Pazko afaria bere apostoluekin. Bere despedidako afaria zan. Eukaristia sortu eban, maitasunaren agindua emon eutsen eta bere bihotzeko mina agertzen deutse euretariko batek salduko ebalako. Judasi, barriz, holan esan eutson: “Egitera zoazena hainbat lasterren egizu”. Urten eban Judasek afari-gelatik eta joan zan bere asmoak betetzera. “Gaua zan”, dino ebanjelariak. Eta afaria amaituta Jetsemanira joan zan Jesus bere apostoluekin otitz egitera.

Giottoren Judasen musua
Otoitzean egozala, han non agertzen dan Judas tropel handi batekin eta musu maltzur batekin saltzen dau Jauna. Lotzen dabe eta handik zuzen abadeburua zan Kaifasegana eta bere Batzarraren aurrera daroe. Batzarrean ezin eben aurkitu ganorazko arrazoi bat heriotzako zigorra emoteko. Azken baten Kaifasek berak itandu eutsan: “Esan eiguzu, zu zara Mesias, Jaungoikoaren Seme bedeinkatua? Eta Jesusek erantzun: Bai, neu naz. Hori entzutean, Kaifasek bere jantziak urratu zituan eta esan eutsen batzarkideei: Entzun dozue biraoa. Zer deritxazue? Eta guztiak batera heriotzako zigorra merezi ebala ebatzi eben” (Mr. 14, 61-64).

Baina judeguek, erromatarren menpean bizi ziran ezkero, ez euken eskubiderik inori heriotzako zigorra emoteko. Horregaitik, Jesus hartu eta lotuta, Erromako gobernaria zan Pontzio Pilatorengana eroan eben, Jesus hilteko haren baimena behar ebelako.

Antonio Ciserriren Ecce Homo
Beste alde batetik, ondo ekien judeguek Pilatori ez eutsoela ardura ezertxo ere judeguen erlijioko arazoak. Adibidez, Jesusek bere burua Jainkoaren Seme egiten ebala-ta, hori ez zan bidezko arrazoia Pilatorentzat. Horregaitik, judeguek beste arrazoi batzuk ipini eutsoezan Pilatori:

-          Honek herri osoa naztatzen dihardu.

-          Honek dino ez jakola ordaindu behar zergarik Erromako Zesarri.

-          Honek dino berau dala judeguen erregea.

Salaketa guztiok guzurrezkoak ziran. Baina, Pilato Kaifasen adiskidea zan

ezkero, berari eta bere batzarrekoei kontraesanik ez egitearren, eta eurekin txarto ez geratzearren, Pilatok Jesus heriotzara eroateko baimena emon eutsen judeguei.

Miguel Angelen La pietat
            Honexek dira, gutxi gora-behera, Jesusen heriotza dala-ta, Ebanjelioetatik atara geinkezan giza mailako arrazoiak. Baina Jesusen heriotzaren helburua, erlejino edo politika arrazoi batzuk baino hurrunago doa:

a)      Jesus, Liburu Santuak inoenez hil zan. Hau da, Jesusen heriotza Jaungoikoaren salbamen asmoetan egoan.

b)     Jesus, geugaitik eta geure alde hil zan. Bere heriotza, salbagarri bihurtu zan guretzat. Gure pekatuetatik salbau ginduzan.

c)      Jesusen heriotzak, Jaungoikoaren gizonaganako maitasun neurribakoa agertzen deusku: “Hain maite izan dau Jaungoikoak mundua…bere Seme bakarra bialdu eban gure pekatuen ordain-opari”.

 

 

Garitaonandia eta Sardui´tar Jesus

  Begoñako Santutegiko Erretorea

  

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina